Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt COMENIUS Stravovacie návyky

Nemecký jazyk Comenius 2012-2014

Projekt COMENIUS

Téma projektu: " Stravovacie návyky - interkultúrne rozdiely v EÚ"

Účastnícke krajiny: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Turecko a Nemecká spolková republika

Žiaci a učitelia z Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Turecka a zo Slovenska by chceli v tomto projekte spoločne skúmať stravovacie návyky v krajinách Európskej únie.

Žiaci z rôznych tried /13 až 15-roční/ vytvoria pracovné skupiny, ktoré sa budú venovať projektovej práci mimo vyučovania. Projektové skupiny zorganizujú 5 stretnutí na každej partnerskej škole. 

Téma je pre všetkých zúčastnených veľmi zaujímavá a žiakom ponúka možnosť ako tím skúmať rôzne stravovacie návyky a ich zmeny,  pričom žiaci sa budú zaujímať o interkultúrne rozdiely jedál v Európe. Žiaci si týmto rozšíria svoj obzor sociálnych schopností. Precvičia si vedomosti v cudzom jazyku a zvýši sa ich motivácia učiť sa jazyky. Okrem iného sa odbúrajú predsudky voči iným európskym krajinám. Žiaci budú spolu variť typické národné jedlá, ktoré ponúknu na školských akciách.    

Budú sa zaoberať zmenenými stravovacími návykmi a návykmi pri varení v krajinách EÚ, tým že budú viesť dialógy s rôznymi generáciami ľudí. Ich výsledky zverejnia v miestnej tlači.

Žiaci budú analyzovať koreniny v Európe a pripravia „Park zmyslov“ pre škôlkarov.

Žiaci pripravia na verejnom mieste výstavu svojich výsledkov spojenú s ochutnávkou. 

Tento projekt podporuje porozumenie voči iným stravovacím návykom príp. voči iným krajinám a vedie k interkultúrnemu dialógu medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi, škôlkarmi, staršími ľuďmi /návšteva domova dôchodcov/ a širokou verejnosťou /výstava na verejnom mieste, články do miestnej tlače/.

Spoločné vyvrcholenie projektu  sa ukončí stretnutím zúčastnených žiakov a učiteľov v Maďarsku.

 

Konkrétne ciele projektu sú:

- upevňovanie otvorenosti žiakov ako aj všetkých priamo či nepriamo zúčastnených na projekte

- odbúranie predsudkov voči iným európskym kultúram

- vybudovať viac porozumenia pre stravovacie návyky v iných krajinách EÚ

- podporovať otvorenosť voči EÚ

- kritickým pohľadom reflektovať vlastné stravovacie návyky  s návykmi iných generácií a kultúr

- podporovať dialóg medzi generáciami a prezentácia výsledkov na verejnosti v miestnej tlači

- spoznávanie iných korenín so všetkými zmyslami

- kriticky senzibilizovať zaobchádzanie s výživou v globalizovanom svete

 

Hlavná téma projektu znie “Stravovacie návyky- interkultúrne rozdiely v Európskej únii.“  Z toho vyplývajú nasledovné pracovné oblasti:

- spoznávanie a ochutnávka regionálnych špecialít krajín v EÚ

- stravovanie v globalizovanom svete

- zmenené stravovacie návyky v EÚ

- výcvik zmyslových vnemov rôznymi koreninami v Európe dnes a v minulosti

 

Pracovné postupy využité v projekte:

- spoločná príprava regionálnych špecialít v heterogénnych skupinách žiakov

- ochutnávka jedál na školskej oslave

-  v skupinách z rôznych tried využiť medzipredmetové vzťahy na vyjadrenie svojho postoja ku

   kritickému zaobchádzaniu s potravinami v globalizovanom svete

- vytvorenie informatívnej výstavy spojenej s ochutnávkou na verejnom mieste / trh, radnica/

- vytvorenie téz k téme „Zmenené recepty a stravovacie návyky v mojej krajine“

- realizácia rozhovorov s rôznymi generáciami / s rodičmi, spolužiakmi a obyvateľmi domova

  dôchodcov/

- spracovanie a vyhodnotenie údajov z rozhovorov a vyhotovenie putovnej výstavy

- ochutnávka rôznych súčasných a starých korenín z Európy: vytvorenie „Parku korenín“ a jeho

  následná realizácia v škôlke

 

Harmonogram aktivít:

September 2012:

Na každej škole sa vytvorí Pracovná skupina Comenius, ktorá zabezpečíorganizačnú formu projektu.

Všetky školy sa zúčastnia na súťaži o spoločné logo projektu.

Október 2012:

Na prvom stretnutí predstavíme projekt a víťazné logo. Na školskej oslave v Nemeckej škole v Prahe /ca.1500 hostí/predstavia jednotlivé projektové skupiny seba a svoj kraj prostredníctvom kulinárskych špecialít.

November 2012-Marec 2013:

Čiastkové projekty musia byť zrealizované na všetkých partnerských školách /vytvorenie téz a realizácia rozhovorov so staršou generáciou na tému " Jedlo a stravovacie návyky pred viac ako 50 rokmi"/.

Apríl 2013:

Na druhom stretnutí na Slovensku pripravia naše skupiny žiakov pre škôlkarov „Park pre zmysly“ a následne ho s nimi aj absolvujú.

Máj- Jún 2013:

Čiastkové projekty: články do miestnej tlače o výsledkoch rozhovorov.

September 2013:

Na treťom stretnutí v Turecku budú žiaci spolu variť ich národné jedlá v školskej kuchynke. Jedlá budú ponúknuté na ochutnávku na školskej oslave. Partnerské skupiny žiakov predstavia seba a svoje krajiny.

Október 2013- Január 2014:

Výskum ku kritickému zaobchádzaniu s potravinami v globalizovanom svete (návšteva majera s bio-zeleninou a ovocím, rozhovory s poradcami na zdravú výživu, vysadiť vlastnú záhradku s bylinkami, z bio-produktov pripraviť bio-buffet/.

Február 2014:

Na štvrtom stretnutí v Nemecku budú žiaci spolu variť ich národné jedlá v školskej kuchynke. Jedlá budú ponúknuté na ochutnávku na školskej oslave. Partnerské skupiny žiakov predstavia seba a svoje krajiny.

Marec- Máj 2014:

Vytvorenie viacjazyčnej kuchárskej knihy so zážitkami z aktivít /recepty, fotografie a články o aktivitách počas projektu/.

Jún 2014:

Na poslednom stretnutí v Maďarsku predstavíme našu kuchársku knihu širokej verejnosti a projekt slávnostne ukončíme na školskej oslave.


 


Úvodná stránka